Zasady Dobrego Zachowania

Zasady Dobrego Zachowania

Wszystkie dzieci mają prawo do edukacji, która da im najlepsze możliwości do tego, by z zaangażowaniem zdobywać wiedzę, być szczęśliwym i robić duże postępy. Uważamy, że każde dziecko ma też prawo czuć się bezpiecznie. Zadaniem całej kadry szkoły jest stworzenie właściwego środowiska i możliwości, aby miało to miejsce.

Polityka bezpieczeństwa jest stworzona przez społeczność szkolną. Zawarte są w niej promowane w szkole chrześcijańskie wartości.

Dyrekcja, kadra, uczniowie oraz ich rodzice powinni wspólnie dbać o to, aby tworzyć środowisko, które nagradza i promuje pozytywne postawy i zachowania. Kodeks zachowań klarownie tłumaczy również konsekwencje, jakie będą wyciągane, jeśli polityka pozytywnego zachowania naszej szkoły zostanie złamana.

Naszym zdaniem najbardziej efektywnym sposobem stworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkolnego jest nagradzanie i wzmacnianie pozytywnego zachowania uczniów.

Nasze główne cele:

 1. Umożliwienie efektywnego nauczania i uczenia się.
 2. Traktowanie członków społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników – z szacunkiem.
 3. Kulturalne i przyjazne odnoszenie się do innych.
 4. Sumienne wykonywanie swojej pracy (uczenie się to też praca) i staranie się z całego serca.
 5. Szanowanie własności szkoły i własności innych ludzi.
 6. Szanowanie poglądów oraz wierzeń innych ludzi.
 7. Promowanie wiary we własne możliwości i pozytywne nastawienie do świata.

Szkoła uważa, że wszystkie dzieci mają prawo czuć się bezpiecznie i powinny mieć prawo mówić o swoich uczuciach i być słuchanym. Dzieci powinny wiedzieć, że mogą zwrócić się do każdego dorosłego na terenie szkoły, gdy coś je martwi i że otrzymają od niego wsparcie.

Oczekuje się, że uczniowie naszej szkoły:

 • będą przestrzegać zasad szkolnych i klasowych,
 • będą brać odpowiedzialność za swoje zachowanie i akceptować jego konsekwencje,
 • będą słuchać i reagować na to co mówią dorośli.

Od dorosłych w szkole oczekuje się:

 • tworzenia ciepłej, spokojnej, pozytywnej atmosfery z realistycznymi oczekiwaniami,
 • tworzenia środowiska sprzyjającego efektywnej nauce,
 • wspierania wszystkich uczniów, niezależnie od ich możliwości, w wykorzystaniu ich maksymalnego potencjału,
 • budowania pozytywnych więzi opartych na wzajemnym szacunku,
 • tworzenia zindywidualizowanego podejścia, rozumienia specyficznych potrzeb behawioralnych poszczególnych uczniów, współpraca z pedagogiem szkolnym i zewnętrznymi specjalistami, jeśli jest to potrzebne.

Odpowiedzialnością wszystkich dorosłych jest konsekwentne i stałe wdrażanie polityki zachowania w szkole.

Jeżeli uczeń zachowuje się niewłaściwie, to na dorosłych spoczywa obowiązek, aby zapewnić dziecku warunki do spokojnego wysłuchania jego argumentów, bez przerywania mu. Dorośli nie mogą wyciągać konsekwencji za złe zachowanie, dopóki wszystkie strony konfliktu nie będą mogły się wypowiedzieć.

Oczekuje się, że rodzice:

 • będą wspierać swoje dziecko w dostosowaniu się do zasad i wymagań szkoły,
 • pomogą dziecku w pełni zrozumieć zasady panujące w szkole oraz konsekwencje niedostosowania się do nich,
 • będą informować wychowawcę klasy o wszystkich zmianach w życiu dziecka, które mogą mieć wpływ na jego zachowanie,
 • będą regularnie rozmawiać i współpracować z wychowawcą klasy na temat zachowania swojego dziecka.

Od dyrekcji oczekuje się:

 • promowania wartości chrześcijańskich, poprzez równe traktowanie wszystkich, jako członków szkolnej społeczności,
 • kreowania warunków do współpracy między uczniami, rodzicami oraz pracownikami szkoły,
 • tworzenia przyjaznego i bezpiecznego środowiska, w którym uczniowie mogą się rozwijać,
 • tworzenia pozytywnej reputacji szkoły w środowisku lokalnym.

Kodeks Zasad Dobrego Zachowania jest to strategia promowania dobrego zachowania w szkole i tworzenia dobrego środowiska dla wzajemnego współżycia wszystkich uczestników życia szkolnego.